NORME METODOLOGICE din 4 martie 2009

privind acordarea voucherelor de vacanţă actualizată la data de 20 decembrie 2017

Capitolul I Dispoziții generale
Articolul 1
(1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate potrivit cu prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță, denumită în continuare ordonanță de urgență.
(2) Salariații care primesc tichetele de vacanță sunt denumiți în continuare beneficiari.

Capitolul II Angajatorii
Articolul 2
(1) Angajatorii prevăzuți la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență stabilesc de comun acord cu organizațiile sindicale legal constituite și reprezentative la nivelul unității sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții beneficiarilor contractarea achiziționării tichetelor de vacanță cu unitățile emitente, precum și forma suportului acestora, respectiv suport electronic și/sau hârtie.
(2) Angajatorii prevăzuți la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență contractează serviciile privind emiterea tichetelor de vacanță cu unitățile emitente, în condițiile legislației în vigoare.

Articolul 3
(1) Angajatorii, după caz, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau reprezentanții beneficiarilor, vor stabili, prin contractele colective de muncă, respectiv prin regulamente interne, reguli privind modul de acordare a primei de vacanță sub forma tichetelor de vacanță, care să prevadă:
a) numărul beneficiarilor din unitate care pot primi tichete de vacanță și nivelul sumelor care se acordă beneficiarilor sub forma tichetelor de vacanță, ținând seama de posibilitățile financiare proprii ale angajatorilor;
b) categoriile de beneficiari care primesc tichete de vacanță;
c) forma suportului pe care sunt emise tichetele de vacanță, respectiv suport electronic și/sau hârtie.
(2) În cazul salariaților din instituțiile și autoritățile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de tichete, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinație.

Articolul 4
Contractul pentru achiziționarea tichetelor de vacanță, încheiat între angajator și unitățile emitente, va cuprinde următoarele clauze:
a) necesarul estimat anual de tichete de vacanță;
b) costul imprimatului reprezentând tichetul de vacanță pe suport hârtie, respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum și costul emiterii tichetului de vacanță pe suport hârtie ori electronic, după caz;
c) informații cu privire la unitățile afiliate la care beneficiarii pot folosi tichetele de vacanță;
d) condițiile privind responsabilitățile părților și rezilierea contractului;
e) modul de administrare și utilizare a tichetelor de vacanță pe suport electronic, inclusiv modul în care beneficiarul poate să consulte soldul disponibil la un moment dat pe suportul electronic, procedura de înlocuire sau blocare a tichetelor de vacanță pe suport electronic în caz de furt ori pierdere, costurile înlocuirii;
f) obligația angajatorilor de a colecta de la salariații lor și de a transfera către unitățile emitente toate datele personale și informațiile referitoare la salariați care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea și decontarea tranzacțiilor cu tichete de vacanță, în condițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
g) obligația unităților emitente de a păstra în condiții de siguranță datele primite de la angajatori și de a nu le utiliza în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite;
h) obligația angajatorilor de a instrui salariații să nu vândă și să folosească tichetele de vacanță doar cu scopul de a achiziționa serviciile prevăzute la art. 23, de la unitățile afiliate;
i) alte clauze considerate necesare de către părți.

Articolul 5
Angajatorii menționați la art. 1 din ordonanța de urgență, alții decât unitățile din domeniul bugetar, care acordă tichete de vacanță beneficiarilor, vor cuprinde în bugetele de venituri și cheltuieli, aprobate potrivit legii, într-o poziție distinctă de cheltuieli, denumită «Tichete de vacanță», sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de vacanță.

Articolul 6
Pentru instituțiile și autoritățile publice prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență, tichetele de vacanță se acordă în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele proprii aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite.

Articolul 7
Sumele reprezentând costul imprimatului tichetului de vacanță pe suport hârtie, respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum și costul emiterii tichetului de vacanță pe suport hârtie/electronic, după caz, contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajator, se suportă, în condițiile art. 3 alin. (7) din ordonanța de urgență, de către angajatori din bugetele proprii. În cazul instituțiilor publice, acestea se suportă de la alineatul «Alte cheltuieli cu bunuri și servicii» al articolului bugetar «Alte cheltuieli» de la titlul «Bunuri și servicii».

Articolul 7^1
(1) Valoarea tichetelor de vacanță emise pe suport hârtie, respectiv valoarea tichetelor de vacanță alimentată pe suport electronic, nu poate depăși într-un an calendaristic valoarea stabilită potrivit art. 1 alin. (4) din ordonanța de urgență, pentru un beneficiar.
(2) Tichetul de vacanță are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hârtie, respectiv de la data alimentării pentru tichetele emise pe suport electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

Articolul 8
La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de vacanță se iau în calcul: valoarea nominală a tichetului de vacanță, convenită de partenerii sociali, și numărul de beneficiari, care vor beneficia de tichete de vacanță.

Articolul 8^1
(1) Comenzile de achiziție de tichete de vacanță transmise unităților emitente de către angajatori conțin cel puțin următoarele informații: numele și prenumele beneficiarilor cărora li se atribuie tichetele, codul numeric personal al fiecărui beneficiar, în cazul tichetelor de vacanță pe suport hârtie, numărul tichetelor de vacanță acordat pentru fiecare beneficiar, valoarea nominală a tichetului de vacanță și valoarea nominală totală a tichetelor de vacanță acordate fiecărui beneficiar.
(2) Comenzile de achiziție de suporturi electronice pentru tichete de vacanță transmise unităților emitente de către angajatori conțin cel puțin numele, prenumele și codul numeric personal corespunzător fiecărui beneficiar, valoarea nominală totală a tichetelor de vacanță acordate fiecărui beneficiar.
(3) Suportul electronic pe care sunt stocate tichetele de vacanță poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominală a tichetelor de vacanță acordate de către angajator.
(4) Este interzis ca suportul electronic pe care sunt stocate tichetele de vacanță să permită efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau plăți către alte unități ce nu sunt unități afiliate conform legii.

Articolul 9
(1) Angajatorii distribuie beneficiarilor tichete de vacanță cu respectarea strictă a prevederilor legale.
(2) Tichetele de vacanță pe suport hârtie nu pot fi distribuite de angajatori, dacă aceștia la data stabilită pentru distribuire nu au achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor de vacanță pe suport hârtie achiziționate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând tichetele de vacanță pe suport hârtie.
(3) În cazul tichetelor de vacanță pe suport electronic, unitatea emitentă transferă beneficiarilor valoarea nominală a tichetelor de vacanță pe suport electronic, cu respectarea strictă a prevederilor legale.
(4) Valoarea nominală a tichetelor de vacanță pe suport electronic nu poate fi transferată de către unitățile emitente către beneficiari, dacă angajatorii nu au achitat unității emitente, la data stabilită pentru transfer, contravaloarea nominală totală a tichetelor de vacanță pe suport electronic achiziționate și costurile legate de emiterea tichetelor de vacanță pe suport electronic.
(5) Contravaloarea nominală a tichetelor de vacanță, precum și costurile aferente emiterii tichetelor de vacanță pe suport electronic și/sau costul imprimatelor reprezentând tichetele de vacanță pe suport hârtie nu pot fi transferate de către angajator beneficiarilor.

Articolul 10
Angajatorii sunt obligați să organizeze o evidență proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 1, 3 și 5, pentru tichetele de vacanță pe suport hârtie, respectiv potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 2, 4 și 6, pentru tichetele de vacanță pe suport electronic.

Capitolul III Beneficiarii
Articolul 11
Abrogat.

Articolul 12
(1) Beneficiarii care au primit tichete de vacanță nominale sunt singurele persoane îndreptățite să utilizeze tichetele de vacanță în perioada menționată pe acestea și în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat.
(2) Cuantumul acordat salariaților, alții decât cei prevăzuți la art. 3 alin. (2), sub forma tichetelor de vacanță se stabilește, în condițiile legii, de către angajatori proporțional cu perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de muncă, într-un an calendaristic.
(3) În cazul cumulului de funcții, tichetele de vacanță vor fi acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii, sau, după caz, de fiecare angajator proporțional cu timpul lucrat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(4) În cazul salariaților din instituțiile și autoritățile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență, care au mai mulți angajatori, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de tichete, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de către angajatorul unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcția de bază, beneficiarul indemnizației de vacanță alege, în scris, unitatea care îi va acorda tichetele de vacanță, având obligația de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, și către ceilalți angajatori opțiunea realizată.
(5) Beneficiarii au dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor turistice.

Articolul 13
Se interzice beneficiarului:
a) utilizarea tichetelor de vacanță pentru achiziționarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23;
b) primirea unui rest de bani la tichetul de vacanță, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de vacanță;
c) comercializarea tichetelor de vacanță în schimbul unor sume de bani și/sau al altor bunuri și/sau servicii.

Articolul 14
Beneficiarul poate utiliza tichetele de vacanță pe baza actului de identitate numai pentru achiziționarea de servicii turistice de la unitățile afiliate.

Articolul 14^1
(1) La sfârșitul perioadei de valabilitate, la data stabilită de angajator sau la data încetării raporturilor de muncă, beneficiarul are obligația să restituie angajatorului tichetele de vacanță pe suport hârtie acordate pentru anul în curs și neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale.
(2) Pentru tichetele de vacanță alimentate pe suport electronic și neutilizate în perioada de valabilitate, unitatea emitentă va restitui valorile nominale către angajator. În cazul tichetelor de vacanță alimentate pe suport electronic și necuvenite, precum și în cazul încetării raporturilor de muncă, angajatorul are obligația de a comunica în timp util informațiile relevante unității emitente, pentru ca aceasta să poată face restituirea valorilor către angajator.
(2^1) În cazul instituțiilor publice, restituirea contravalorii tichetelor de vacanță pe suport hârtie prevăzute la alin. (1) sau a sumelor prevăzute la alin. (2) se face cu respectarea dispozițiilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.
(3) La sfârșitul perioadei de valabilitate a suportului electronic pe care au fost alimentate tichetele de vacanță sau la data încetării raporturilor de muncă, beneficiarul are obligația de a restitui angajatorului suportul electronic, iar acesta, la rândul lui, va restitui suportul electronic unității emitente.
(4) Utilizarea de către beneficiar de tichete de vacanță pe suport hârtie sau pe suport electronic necuvenite îl va obliga pe acesta la plata contravalorii tichetelor către angajator.

Capitolul IV Unitățile emitente
Articolul 15
Abrogat.

Articolul 16
(1) În vederea desfășurării activității specializate, unitățile emitente încheie contracte cu unități afiliate, astfel cum sunt definite la art. 4 din ordonanța de urgență.
(2) Unitățile emitente au obligația ca înainte de încheierea contractelor să solicite unităților afiliate licența de turism în cazul agențiilor de turism și certificatul de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice.
(3) Unitățile emitente încheie contracte numai cu unitățile afiliate care dețin licență de turism sau certificat de clasificare, după caz, emise de Autoritatea Națională pentru Turism și care sunt valabile la data încheierii contractului.
(4) Lista unităților turistice autorizate va fi transmisă unităților emitente de către Autoritatea Națională pentru Turism prin publicarea pe site-ul oficial propriu.

Articolul 16^1
În scopul garantării accesului beneficiarilor de tichete de vacanță pe suport electronic la un număr cât mai mare de unități afiliate, unitățile emitente pot folosi, în procesul de emitere, utilizare, circulație și administrare a tichetelor de vacanță pe suport electronic, aplicațiile și infrastructura deja existente și disponibile la unitățile afiliate sau pot dezvolta propriile platforme.

Articolul 17
(1) Unitățile emitente înscriu în factura de livrare a tichetelor de vacanță pe suport hârtie, în vederea decontării de către angajator, cel puțin următoarele:
a) numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emisiei de tichete de vacanță a unității emitente;
b) numărul de tichete de vacanță pe suport hârtie;
c) costul emiterii tichetelor de vacanță pe suport hârtie;
d) valoarea nominală a unui tichet de vacanță, imprimată pe acesta, din seria livrată;
e) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete de vacanță livrat;
f) numărul contului bancar distinct și denumirea băncii la care își are deschis contul unitatea emitentă.
(2) Unitățile emitente înscriu în factura de livrare a tichetelor de vacanță pe suport electronic, în vederea decontării de către angajator, cel puțin următoarele:
a) valoarea totală corespunzătoare tichetelor de vacanță alimentate pe suport electronic;
b) costul emiterii tichetelor de vacanță pe suport electronic;
c) numărul contului bancar distinct și denumirea băncii la care își are deschis contul unitatea emitentă.
(3) Unitățile emitente facturează distinct către angajator costul suportului electronic pe care se alimentează tichetele de vacanță sau al înlocuirii acestuia.
(4) Unitățile emitente înscriu într-o anexă la factura fiscală numărul unic de identificare a suportului electronic, în conformitate cu standardele de securitate aplicabile respectivului suport electronic pe care sunt alimentate tichetele de vacanță, corespunzător fiecărui beneficiar, potrivit comenzii de achiziție primite de la angajator, și valoarea nominală totală a tichetelor de vacanță acordate fiecărui beneficiar.

Articolul 18
Unitățile emitente sunt obligate:
  a) să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte la unitățile Trezoreriei Statului în a căror rază sunt înregistrați fiscal, pentru încasarea valorii nominale a tichetelor de vacanță pe suport hârtie și/sau pe suport electronic de la instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, inclusiv în cazul activităților finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, și la societăți bancare pentru încasarea valorii nominale a tichetelor de vacanță pe suport hârtie și/sau pe suport electronic de la celelalte categorii de angajatori. Închiderea acestor conturi sau subconturi de plăți se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituțiile financiare autorizate că valoarea nominală a tichetelor de vacanță pe suport hârtie emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităților afiliate. Aceste conturi sunt conturi cu funcționalitate specială și nu sunt supuse executării silite prin poprire, în sensul art. 781 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare;
  b) să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte la unitățile Trezoreriei Statului în a căror rază sunt înregistrați fiscal pentru încasarea costurilor aferente emiterii tichetelor de vacanță pe suport electronic, inclusiv a costului suportului electronic și/sau a costului imprimatelor reprezentând tichete de vacanță pe suport hârtie, de la instituțiile publice, indiferent de modalitate de organizare și finanțare, inclusiv în cazul activităților finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, și la societăți bancare pentru încasarea costurilor aferente emiterii tichetelor de vacanță pe suport electronic, inclusiv a costului suportului electronic și/sau a costului imprimatelor reprezentând tichete de vacanță pe suport hârtie, de la celelalte categorii de angajatori;
  b^1) prin conturile sau subconturile de plăți deschise potrivit lit. a), la rambursarea de sume către unitățile afiliate, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor de vacanță pe suport hârtie prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și unitățile afiliate respective și la rambursarea de sume către unitățile afiliate, fie direct de către unitățile emitente autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, fie indirect, prin intermediul organizațiilor specializate/schemelor de plăți naționale ori internaționale, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor de vacanță pe suport electronic prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și unitățile afiliate respective. Decontarea valorii nominale a tichetelor de vacanță pe suport electronic se face între unitățile afiliate și unitățile emitente, prin intermediul instituțiilor financiare autorizate, cu sprijinul organizațiilor care administrează scheme/aranjamente de plată ori al altor organizații care dezvoltă sisteme de acceptare proprii sau cu ajutorul propriilor platforme. Închiderea conturilor sau subconturilor de plăți prevăzute la lit. a) se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituțiile financiare autorizate că valoarea nominală a tichetelor de vacanță pe suport electronic/hârtie emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităților afiliate;
  c) să organizeze o evidență operativă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 7, 9 și 11, pentru tichetele de vacanță pe suport hârtie, și, respectiv, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 8, 10 și 12, pentru tichetele de vacanță pe suport electronic, și să transmită date centralizatoare Ministerului Finanțelor Publice;
  d) să asigure securitatea livrării tichetelor de vacanță la angajator și a celor returnate de la unitățile afiliate, cu respectarea prevederilor legale în materie;
  e) să asigure elemente de securitate pentru tichetele de vacanță pe suport hârtie și/sau pe suport electronic;
  f) să asigure transparența și managementul circuitului financiar;
  g) să nu utilizeze sumele aferente tichetelor de vacanță pentru reinvestirea în alte scopuri decât cele prevăzute de ordonanța de urgență;
  h) să implementeze sisteme și procese organizaționale care să permită autorizarea tranzacțiilor cu tichete de vacanță pe suport electronic, exclusiv la și doar în măsura în care unitatea afiliată are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu ordonanța de urgență și cu prezentele norme metodologice și în măsura în care identitatea unității afiliate poate să fie stabilită cu exactitate la momentul autorizării tranzacției, în baza unuia sau mai multor elemente de identificare ale acesteia.

Articolul 19
În cazul în care la unitățile emitente Ministerul Finanțelor Publice, prin organele abilitate potrivit legii, constată nerespectarea prevederilor art. 18, a criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, în baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare, precum și a altor încălcări ale prezentei hotărâri și a ordonanței de urgență, poate dispune suspendarea ori, după caz, retragerea autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cauză.

Articolul 20
(1) Imprimatul reprezentând tichetul de vacanță emis de unitatea emitentă trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:
a) seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de tichete de vacanță comandat de către angajator în baza contractului de achiziționare a tichetelor de vacanță;
b) emitentul și datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și codul unic de înregistrare;
c) angajatorul și datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și codul unic de înregistrare;
d) datele beneficiarului: numele, prenumele și codul numeric personal ale beneficiarului care este în drept să utilizeze tichetul de vacanță;
e) valoarea nominală a tichetului de vacanță, în cifre și în litere, care este înscrisă de angajator în comanda fermă transmisă unității emitente;
f) spațiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat, locația și ștampila unității afiliate;
g) interdicția unității afiliate de a plăti diferența în bani dintre valoarea tichetului de vacanță și valoarea pachetului de servicii către utilizatorii tichetelor de vacanță;
h) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de vacanță: luna și anul emiterii și luna și anul expirării.
i) interdicția de a utiliza tichetul de vacanță în alte locuri decât în unitățile afiliate;
j) elemente de identitate vizuală ale brandului de turism al României.
(2) Suportul electronic emis de unitățile emitente trebuie să aibă înscrise sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele elemente obligatorii:
a) emitentul și datele sale de identificare;
b) angajatorul și datele sale de identificare;
c) numele, prenumele și codul numeric personal ale beneficiarului care este în drept să utilizeze tichetul de vacanță;
d) interdicția de a utiliza tichetul de vacanță în alte locuri decât în unitățile afiliate, imprimată pe versoul suportului electronic;
e) numărul de identificare, unic la nivel de emitent, al suportului electronic;
f) perioada de valabilitate a suportului electronic;
g) elemente de siguranță a suportului electronic, de exemplu PIN, CIP;
h) cuvintele «TICHET DE VACANȚĂ ELECTRONIC», cu litere majuscule pe fața suportului electronic;
i) elemente de identitate vizuală ale brandului de turism al României.

Articolul 20^1
(1) Tichetele de vacanță pe suport electronic care sunt transferate primele către beneficiari de către unitățile emitente vor fi considerate utilizate cu prioritate, în baza principiului «primul intrat primul ieșit» («first-in-first-out»), demonstrat prin evoluția soldului tichetelor de vacanță pe suport electronic.
(2) Sistemul tichetelor de vacanță pe suport electronic organizat de către unitățile emitente în colaborare cu angajatorii trebuie să permită beneficiarilor tichetelor de vacanță pe suport electronic accesul la informațiile privind utilizarea și soldul valorii nominale a tichetelor de vacanță transferate beneficiarilor.
(3) Angajatorii sunt obligați să înștiințeze beneficiarii cu privire la data alimentării și valoarea tichetelor de vacanță transferate pe suportul electronic.

Articolul 20^2
(1) Unitățile afiliate care au încheiat contracte de servicii cu unitățile emitente, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, sunt identificate conform art. 18 lit. h), la nivel de platformă sau de schemă/aranjament de plată, după caz, pentru a permite unităților emitente cu care au încheiat contracte de servicii, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, să autorizeze on-line tranzacțiile cu tichete de vacanță pe suport electronic efectuate de către beneficiari, exclusiv la acea unitate afiliată care are un contract de servicii valabil încheiat cu o unitate emitentă în baza legii.
(2) Elementele de identificare prevăzute la art. 18 lit. h) și solicitate de unitățile emitente se menționează în contractul încheiat între unitatea afiliată și unitatea emitentă. În cazul schimbării oricărui element de identificare menționat la art. 18 lit. h), unitatea afiliată este obligată să informeze unitatea emitentă cu privire la respectiva modificare.
(3) Unitățile afiliate care au încheiat contracte de servicii cu unitățile emitente trebuie să afișeze la intrarea în unitățile lor turistice autocolantele speciale furnizate de către unitățile emitente.

Articolul 20^3
(1) Entitățile procesatoare și alte organizații specializate utilizate de unitățile emitente pentru a realiza tranzacțiile cu tichete de vacanță sunt îndreptățite să primească și să utilizeze oricare din informațiile menționate la art. 20, iar unitățile emitente trebuie să furnizeze aceste informații la solicitarea entităților procesatoare sau a organizațiilor specializate implicate în realizarea tranzacțiilor cu tichete de vacanță.
(2) Informațiile pot fi utilizate numai în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale care rezultă din contractele specifice sectorului de tichete de vacanță.

Articolul 21
Documentele justificative privind operațiunile unităților emitente cu angajatorii și unitățile afiliate sunt păstrate potrivit dispozițiilor legale.

Capitolul V Unitățile afiliate 
Articolul 22
(1) Unitățile afiliate, definite potrivit art. 4 din ordonanța de urgență, pot încheia contracte de prestări de servicii cu unitățile emitente dacă dețin licență de turism valabilă în cazul agențiilor de turism și, respectiv, certificat de clasificare valabil în cazul structurilor de primire turistice, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Unitățile afiliate vor încheia contracte de prestări de servicii cu unitățile emitente. În acest contract va fi prevăzut costul decontării tichetelor de vacanță. Orice altă activitate prestată de emitenți, cu excepția decontării tichetelor, la cererea expresă a unității afiliate va fi negociată de aceștia și facturată în mod separat. În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente, unitățile afiliate au următoarele obligații:
a) să respecte interdicțiile prevăzute pentru beneficiari la art. 13;
b) să primească tichetele de vacanță doar pentru prestațiile prevăzute în art. 23;
c) să completeze în spațiul destinat fiecărui tichet de vacanță pe suport hârtie utilizat locația, data primirii tichetului de vacanță și să aplice ștampila;
d) să prezinte unității emitente la termenele stabilite prin contract și după prestarea serviciilor tichetele de vacanță pe suport hârtie primite, datate și ștampilate, în vederea decontării;
e) în cazul tichetelor de vacanță pe suport electronic, să debiteze valoarea exactă a serviciilor turistice achiziționate de beneficiar și să îi înmâneze acestuia o dovadă imprimată care conține suma debitată;
f) să implementeze proceduri și procese organizaționale care să permită verificarea eligibilității pachetelor de servicii achiziționate de beneficiari;
g) alte obligații stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente.
(3) Unitățile afiliate nu primesc tichete de vacanță cu termenul de valabilitate expirat; în caz contrar acestea nu se vor deconta de unitatea emitentă.

Articolul 23
(1) Pachetul de servicii turistice care poate fi achiziționat pe baza tichetelor de vacanță poate cuprinde servicii de cazare, alimentație publică, transport, tratament balnear, agrement.
(2) Conținutul minim al pachetului de servicii turistice conține în mod obligatoriu servicii de cazare.

Capitolul VI Dispoziții finale
Articolul 24
(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu 3 până la 6 puncte-amendă:
a) distribuirea de către angajatori către beneficiari a tichetelor de vacanță sau transferul de către unitățile emitente către beneficiari a valorii nominale a tichetelor de vacanță pe suport electronic, fără respectarea strictă a prevederilor legale;
b) distribuirea de către angajatori a tichetelor de vacanță pe suport hârtie, dacă aceștia la data stabilită pentru distribuire nu au achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor de vacanță pe suport hârtie achiziționate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând tichetele de vacanță pe suport hârtie;
c) transferul valorii nominale a tichetelor de vacanță pe suport electronic de către unitățile emitente către beneficiari, dacă angajatorii nu au achitat unității emitente, la data stabilită pentru transfer, contravaloarea nominală totală a tichetelor de vacanță pe suport electronic achiziționate și costurile legate de emiterea tichetelor de vacanță pe suport electronic;
d) transferul de către angajatori către beneficiari a contravalorii nominale a tichetelor de vacanță, precum și a costurilor aferente emiterii tichetelor de vacanță pe suport electronic și/sau a costului imprimatelor reprezentând tichetele de vacanță pe suport hârtie;
e) încheierea contractelor de către unitățile emitente cu unitățile afiliate, fără solicitarea în prealabil a licenței de turism, în cazul agențiilor de turism, și a certificatului de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice;
f) încheierea contractelor de către unitățile emitente cu unitățile afiliate care nu dețin licență de turism, în cazul agențiilor de turism, sau certificat de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice, valabile la data încheierii contractului;
g) nerealizarea de către unitățile emitente a evidenței tranzacțiilor cu tichete de vacanță pe suport electronic, prin intermediul unui sistem informatic care să permită stocarea corespunzătoare a datelor în condiții de protecție și siguranță pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.
(2) Utilizarea de către beneficiari a tichetelor de vacanță pentru achiziționarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23 constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune și se sancționează cu 2 până la 6 puncte-amendă.
(3) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit în condițiile legii.
(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), d) și g) se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, iar a celor prevăzute la alin. (1) lit. e), f) și alin. (2) se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Turismului.
(5) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 25
(1) Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor privind emiterea, achiziționarea și utilizarea tichetelor de vacanță se face cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și a reglementărilor contabile aplicabile.
(2) Evidența mișcării tichetelor de vacanță pe suport hârtie se ține la valoarea nominală imprimată pe acestea.
(3) Gestionarea tichetelor de vacanță pe suport hârtie se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite în scris de către conducerea angajatorilor, respectiv conducerea unităților emitente și a unităților afiliate.
(4) Evidența tranzacțiilor cu tichete de vacanță pe suport electronic se realizează de către unitățile emitente prin intermediul unui sistem informatic care să permită stocarea corespunzătoare a datelor în condiții de protecție și siguranță pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.

Articolul 26
Abrogat.

Articolul 27
Angajatorii, unitățile emitente și unitățile afiliate au obligația de a pune la dispoziția organelor de control toate documentele solicitate în acțiunea de control, sub sancțiunile prevăzute de dispozițiile legale.

Articolul 27^1
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către angajatori, unități emitente, entități procesatoare și alte organizații specializate se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.