OUG 8 din 18 februarie 2009

privind acordarea voucherelor de vacanţă actualizată la data de 13 decembrie 2018


Articolul 1
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru recuperarea și întreținerea capacității de muncă a personalului salarial, angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă pot acorda, în condițiile legii, bonuri de valoare, denumite în continuare vouchere de vacanță.
(2) Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020, vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.
(2^1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, termenul "voucher de vacanță" va fi interpretat ca făcând referire atât la voucherul de vacanță pe suport hârtie, cât și la voucherul de vacanță pe suport electronic.
(2^2) Voucherele de vacanță pe suport electronic sunt bonuri de valoare emise în format electronic, reglementate exclusiv de prevederile prezentei ordonanțe de urgență, fiind destinate exclusiv achiziționării pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.
(2^3) Voucherele de vacanță pe suport hârtie și pe suport electronic sunt emise în mod exclusiv pentru a fi folosite în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.
(2^4) În limita resurselor bugetare, angajatorul stabilește, în condițiile alin. (2), când acordă voucherele de vacanță, de comun acord cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții salariaților, după caz.
(2^5) În cazul instituțiilor și autorităților publice centrale și locale, modalitatea de acordare a indemnizațiilor de vacanță se stabilește prin hotărâre a Guvernului, fără a se diminua cuantumul anual acordat salariaților din administrația publică centrală și locală pentru vouchere de vacanță sau echivalent.
(3) Voucherele de vacanță se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unitățile din domeniul bugetar, și în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.
(4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaților sub formă de vouchere de vacanță de către alți angajatori decât cei prevăzuți la alin. (2) reprezintă contravaloarea a maximum șase salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal. Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este cel stabilit în condițiile legii.
(5) Voucherele de vacanță sunt integral suportate de către angajator, în condițiile art. 3.
(6) Abrogat.
(7) Conținutul minim al pachetului de servicii care se poate achiziționa prin intermediul voucherelor de vacanță va fi stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(8) Prestarea serviciilor achiziționate de către unitățile afiliate prin intermediul voucherelor de vacanță se face în structuri de primire turistice, autorizate de Autoritatea Națională pentru Turism.
(9) Angajatul care beneficiază de vouchere de vacanță nu mai beneficiază de prima de vacanță în cursul anului fiscal sau de bilete de odihnă, acordate potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 1^1
Începând cu data de 1 decembrie 2018, operatorii economici astfel cum sunt definiți de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, vor acorda angajaților proprii primele de vacanță numai sub forma voucherelor de vacanță, în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit, în condițiile legii, pentru un salariat.

Articolul 2
(1) Voucherele de vacanță, atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic, se emit numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, denumite în continuare unități emitente.
(1^1) Unitățile emitente desfășoară această activitate numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor Publice. Autorizația de funcționare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanțelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurențială a serviciilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.
(1^2) Pot avea calitatea de unități emitente persoanele juridice înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de credit, persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit autorizate în state membre ale Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (1) și (1^1).
(2) Fiecare voucher de vacanță pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde, cel puțin, următoarele mențiuni:
a) emitentul și datele sale de identificare;
b) valoarea nominală a voucherului de vacanță;
c) angajatorul și datele sale de identificare;
d) numele, prenumele și codul numeric personal ale angajatului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanță;
e) spațiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat și aplicării ștampilei unității afiliate;
f) interdicția unității afiliate de a plăti diferența în bani dintre valoarea voucherului de vacanță și valoarea pachetului de servicii către utilizatorii voucherelor de vacanță;
g) perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanță.
h) interdicția de a utiliza voucherul de vacanță în alte locuri decât în unitățile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1);
i) elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României.
(2^1) Fiecare voucher de vacanță pe suport electronic este valabil numai dacă mențiunile prevăzute la alin. (2) lit. a), c), d), g), h) și i) sunt înscrise pe voucherul de vacanță pe suport electronic sau stocate într-un alt mod în acesta.
(2^2) Voucherele de vacanță emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanță acordate de către angajator și pot fi utilizate doar pentru achiziționarea de servicii turistice în unitățile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1).
(2^3) Voucherele de vacanță emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar.
(2^4) Unitățile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a voucherelor de vacanță, astfel încât să permită o evidență clară a sumelor utilizate în temeiul contractelor încheiate cu angajatorii și cu unitățile afiliate.
(2^5) Unitățile emitente de vouchere de vacanță pe suport electronic pot organiza platforme pentru emiterea voucherelor de vacanță sau pot încheia contracte cu organizații care administrează scheme/ aranjamente de plată ori alte organizații specializate, după caz.
(3) Unitățile emitente sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulației voucherelor de vacanță în condiții de siguranță.
(4) Voucherul de vacanță are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic, în cazul în care voucherul a fost emis pe acest tip de suport.

Articolul 3
(1) Abrogat.
(2) Abrogat.
(3) Abrogat.
(4) Abrogat.
(5) Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanță pe suport hârtie sunt multiplu de 50 lei, până la 100 lei, valoare nominală maximă pe voucher.
(6) Angajatorul care achiziționează direct de la o unitate emitentă necesarul de vouchere de vacanță pe suport hârtie achită atât contravaloarea nominală a voucherelor de vacanță, cât și costul imprimatului reprezentând voucherul de vacanță.
(7) Angajatorul care contractează cu o unitate emitentă serviciul de emitere a voucherului de vacanță pe suport electronic achită contravaloarea nominală a voucherelor de vacanță distribuite angajaților, precum și costul emiterii suportului electronic.
(8) Valoarea nominală a voucherelor de vacanță acordată angajaților, fie pe suport hârtie, fie pe suport electronic, nu poate să fie diminuată în niciun mod.

Articolul 3^1
(1) Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de la angajator și unitatea afiliată de către unitățile emitente este de maximum 1% din valoarea voucherului de vacanță, care conține elementele minime obligatorii.
(2) Introducerea la cererea angajatorului sau a unității afiliate a altor elemente grafice față de cele minime obligatorii va fi negociată cu emitenții și nu va face obiectul limitării prevăzute la alin. (1).

Articolul 4
(1) Operatorii economici cu activitate de turism din România, autorizați de Autoritatea Națională pentru Turism, conform Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, care dețin structuri de primire turistice clasificate și/sau agenții de turism licențiate și care acceptă vouchere de vacanță ca modalitate de plată, se denumesc, în mod convențional și în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, unități afiliate.
(1^1) Autoritatea Națională pentru Turism va transmite unităților emitente lista cu unitățile afiliate.
(2) Comisionul maxim perceput de agențiile de turism, în calitate de unități afiliate, nu poate depăși 10% din valoarea pachetului de servicii oferit utilizatorilor voucherelor de vacanță.

Articolul 5
(1) Abrogat.
(2) Orice plată se face numai prin intermediul societăților bancare sau prin unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, potrivit legii.
(3) Unitățile emitente vor plăti unităților afiliate cu care au încheiat contracte pentru decontarea voucherelor de vacanță contravaloarea acestora după prestarea serviciilor de turism.

Articolul 6
(1) Se interzice unității afiliate acordarea unui rest de bani la voucherul de vacanță.
(2) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către unitățile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanță se suportă de către angajat, titular al voucherelor de vacanță.

Articolul 7
(1) Constituie contravenție și se sancționează cu 7 puncte - amendă acceptarea de către unitatea afiliată de vouchere de vacanță de la alte persoane decât titularul voucherului de vacanță.
(2) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte - amendă și retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenței de turism acceptarea de către unitățile afiliate de vouchere de vacanță pentru achiziționarea de servicii care nu îndeplinesc condițiile pachetului minim de servicii prevăzut la art. 1 alin. (7).
(3) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte - amendă următoarele:
a) fapta unității afiliate de a da rest în bani la voucherul de vacanță;
b) comercializarea voucherelor de vacanță de către angajați, angajatori, unitățile afiliate și structurile de primire turistice;
c) diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanță utilizate de angajați;
d) emiterea de vouchere de vacanță cu alte valori nominale decât cele prevăzute la art. 3 alin. (5);
e) emiterea de vouchere de vacanță de către alte entități decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1).
(4) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte - amendă și retragerea licenței de turism agenției de turism, în calitate de unitate afiliată, fapta agenției de turism de a emite pachete de servicii turistice pentru achiziționare cu vouchere de vacanță la un preț mai mare față de prețul pachetului similar de servicii achiziționat prin alte mijloace de plată.
(5) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte - amendă fapta unităților emitente de a emite vouchere de vacanță cu nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2), (2^1) și (2^2).
(5^1) Un punct - amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit, în condițiile legii.
(6) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Autorității Naționale pentru Turism.
(7) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) - (5) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 8
În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Turismului și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale vor supune spre aprobare, prin hotărâre a Guvernului, normele metodologice de aplicare a acesteia.